De vereniging is opgericht op 1 september 1927

De statuten zijn gewijzigd op:
1 januari 1958, 25 juni 1979 en 3 mei 2006

Artikel 1 - Naam, zetel en structuur

1. Naam
De vereniging draagt de naam: Muziekvereniging “St. Gregorius”.

2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd in de gemeente Westland.

3. Structuur
a. De vereniging bestaat uit afdelingen, die geen rechtspersoon zijn, een en ander overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.
b. De vereniging kent de volgende organen:
- de algemene vergadering;
- het bestuur;
- de organen van de afdelingen.

Een afdeling kent de volgende organen:
- de afdelingsvergadering;
- het afdelingsbestuur.

4. Historie
De vereniging is opgericht op een september negentienhonderd zeven en twintig.

Artikel 2 - Doel

1. Doel
De verenging heeft ten doel:
- het bevorderen van het maken van muziek door de leden;
- het bevorderen van het beoefenen van de zangkunst door de koorleden;
- het stimuleren van de culturele ontwikkeling van de leden; en
- het stimuleren van de onderlinge band tussen de leden.

2. Middelen
Deze doelen wil de vereniging bereiken door:
- De leden in staat te stellen muziek- en zangonderricht te volgen en erkende examens af te leggen;
- Het houden van repetities en het organiseren van- en deelnemen aan concerten;
- Het leveren van een muzikale bijdrage aan gemeenschappelijke-, gemeentelijke-, openbare- of besloten plechtigheden of feestelijkheden; en
- Het ontplooien van andere activiteiten waardoor de doelen bereikt kunnen worden.

Artikel 3 - Lidmaatschap

1. Leden
Lid van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.


2. Aanmelding en toelating als lid
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Erelidmaatschap
De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.

4. Ledenregister
De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

5. Schorsing
Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst indien het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

6. Beroep op de algemene vergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 - Einde lidmaatschap

1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.

2. Opzegging door lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.
De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen - eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden wordt verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.


3. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij opzeggingsbesluit wordt tevens de ingangsdatum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4. Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5. Beroep op algemene vergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 5 - Aspirant-leden

1. Aspirant-lidmaatschap
De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant-lidmaatschap, om personen die nog niet in aanmerking komen voor het gewone lidmaatschap, te kunnen laten deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
Aspirant-leden zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.

2. Toelating, opzegging, ontzetting
De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating, opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de aspirant-leden.

3. Financiële bijdrage
De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per verenigingsjaar, wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die voor het aspirant-lid open staan.

4. Register van aspirant-leden
De secretaris houdt een register bij waarin de namen, leeftijden en adressen van de aspirant-leden zijn vermeld.


Artikel 6 - Donateurs

1. Donateurs
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene ledenvergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.

2. Toelating, opzegging
De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.

3. Financiële bijdrage
De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.

4. Register van donateurs
De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

Artikel 7 - Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- contributies;
- donaties;
- subsidies
- sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
- inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
- overige baten

Artikel 8 - Contributie van de leden

1. Vaststelling
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

2. Ontheffing
Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

3. Automatische betaling
De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald, onder voorwaarde dat het lid daarvoor dan opdracht geeft tot automatische betaling.


Artikel 9 - Bestuur

1. Aantal bestuursleden
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie personen. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het bestuur uit.

2. Benoeming bestuursleden
De vereniging kent een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester; deze bestuursleden worden niet door de afdelingsvergadering gekozen, maar door de algemene vergadering. Daarnaast heeft uit iedere afdeling een lid zitting in het bestuur. Dit lid en diens plaatsvervanger worden door de afdelingsvergadering gekozen uit de leden van de betreffende afdeling. Daartoe kan het afdelingsbestuur een of meer kandidaten stellen; bovendien kunnen kandidaten worden gesteld door tien leden van de afdeling, welke leden die kandidaatstelling dienen te ondertekenen.
Daarnaast dient bij voorkeur een bestuurder worden aangesteld, die zich primair bezighoudt met de artistiek.

3. Zittingsperiode
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

4. Rooster van aftreden
Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij.
Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat. Om dat te bereiken mag het eerstbenoemde bestuur, in afwijking van het hiervoor bepaalde, besluiten voor het eerste rooster de zittingsperiode van ten hoogste twee door hen aan te wijzen bestuursleden eenmaal met de zittingsperiode te verlengen.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 10 - Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

1. Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
- door aftreden op grond van het rooster van aftreden, indien een rooster is vastgesteld;
- door aftreden op eigen verzoek;
- door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
- door overlijden of onder curatelestelling;
- wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
- door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen;
- door ontslag krachtens een besluit van de afdelingsvergadering die hem heeft benoemd, bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
2. Schorsing
Een bestuurslid kan te allen tijde door de afdelingsvergadering die hem heeft benoemd respectievelijk door de algemene vergadering worden geschorst, bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door het orgaan dat tot de schorsing heeft besloten eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het te schorsen bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering waar de schorsing aan de orde komt te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 11 - Bestuursfuncties; bestuursvergadering

1. Samenstelling bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester, vormende het dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.

2. Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.
De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.

3. Stemmen
In de bestuursvergadering heeft ieder lid van het dagelijks bestuur twee stemmen en ieder ander lid een stem.

Artikel 12 - Bestuurstaak

1. Taak
Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.

2. Commissies of werkgroepen
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

3. Bestuursbevoegdheid
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.


4. Goedkeuringsvereiste
De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 13 - Vertegenwoordiging

1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
- Het gehele bestuur, of
- Twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Vertegenwoordiging van de vereniging in de in het vorige artikel omschreven gevallen kan slechts geschieden na verkregen goedkeuring als daar bedoeld.

2. Bijhouding inschrijving Handelsregister
De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.

3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk , om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 14 - Verslaggeving en Verantwoording

1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Boekhouding
Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.
Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste zeven jaar bewaren.

3. Jaarstukken. Controlecommissie
Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Indien de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

Artikel 15 - De algemene vergadering

1. Bevoegdheid
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.

2. Vergadering
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

3. Jaarvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor nieuwe verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

4. Begroting
Gelijktijdig met de uitnodiging voor de jaarvergadering, legt het bestuur de begroting voor het komende (doch alsdan veelal reeds lopende) verenigingsjaar ter inzage van de leden.

Artikel 16 - Oproeping tot de vergadering

1. Wijze van oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van:
- een publicatie in het verenigingsorgaan; of
- een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of
- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.

2. Termijn van oproeping
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

3. Inhoud
Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, dient de oproeping een agenda te bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.


Artikel 17 - Toegang en stemrecht

1. Toegang
Toegang tot de vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.

2. Stemrecht
Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3. Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór stemming aan het bestuur worden overlegd.
Eén lid kan niet meer dan drie andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 18 - Besluitvorming door de algemene vergadering

1. Volstrekte meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2. Vaststelling stemresultaat
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

3. Verkiezing van personen
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.
Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, dan zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4. Staking bij stemming over andere onderwerpen
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.


5. Wijze van stemmen
Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of tenminste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

6. Besluiten buiten vergadering
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.

Artikel 19 - Leiding van de vergadering; notulen

1. Leiding
De vergadering van de leden wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van der vergadering.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Notulen
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 20 - Afdelingen

1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. Afdelingen worden ingesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Afdelingen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Thans kent de vereniging drie afdelingen te weten de harmonie, de slagwerkgroep en het koor. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen.
2. Iedere afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, dat verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadering.
Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen.
Het aantal leden van het afdelingsbestuur wordt vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering.
Het afdelingsbestuur wordt benoemd door de betreffende afdelingsvergadering uit de onder die afdeling ressorterende leden, waarbij een van de leden van het afdelingsbestuur tot voorzitter, en een tot vice-voorzitter wordt benoemd.
Een lid van het afdelingsbestuur kan worden geschorst en ontslagen door de afdelingsvergadering.
Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en artikel 11 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
Ieder bestuurslid heeft één stem; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende leden.
De afdelingsvergadering heeft binnen de afdeling alle bevoegdheden die niet aan het afdelingsbestuur toekomen.
De afdelingsvergadering is toegankelijk voor alle niet geschorste leden van de betreffende afdeling en voor diegenen die door het afdelingsbestuur daartoe zijn uitgenodigd.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en ingeval ook de vice-voorzitter afwezig is door een van de overige leden van het afdelingsbestuur. Indien alle leden van het afdelingsbestuur afwezig zijn voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 19 is voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4. Het afdelingsbestuur is verplicht met betrekking tot besluiten die mede de belangen van de vereniging of een of meer andere afdelingen betreffen voorafgaand overleg te plegen met het bestuur of de betreffende afdelingsbesturen. Komen de betreffende afdelingsbesturen niet tot overeenstemming dan beslist het bestuur.

Artikel 21 - Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing

1. Aankondiging
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden gemeld.

2. Voorstel
Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Bijzondere meerderheid/geen quorumvereiste
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4. Uitvoering
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

5. Juridische fusie; juridische splitsing
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.


Artikel 21 - Ontbinding

1. Ontbindingsbesluit
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van en eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

2. Andere oorzaak
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 22 - Vereffening

1. Vereffenaars
Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

2. Vereniging in liquidatie
Ba het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

3. Bestemming vereffeningssaldo
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in lijn overeenkomstig is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Artikel 24 - Huishoudelijk reglement

1. Vaststelling
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Inhoud
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.